ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Boom & Stroom richt zich op persoonlijke groei en de ontwikkeling van een individu en/of groep. Het is fijn om duidelijke afspraken te maken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Deze afspraken zijn bindend als je zaken met Boom & Stroom doet.

De inhoud van deze website is samengesteld door Boom & Stroom. Bij de samenstelling is Boom & Stroom zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.

Boom & Stroom wijst er nadrukkelijk op, niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van externe websites die via links opgeroepen worden.

BTW
Boom & Stroom is btw plichtig dat betekent dat over alle activiteiten 21% btw wordt afgedragen. De voor particulieren geldende prijzen zijn inclusief btw, voor zelfstandigen zonder personeel en organisaties, bedrijven exclusief btw.

 

AANSPRAKELIJKHEID
De energetische behandelingen zijn geen geneesmiddelen en kunnen geen enkele arts vervangen. Ze kunnen wel jouw algehele gezondheid ondersteunen. Boom & Stroom is niet aansprakelijk voor het wel of niet opvolgen en / of interpreteren van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en / of van mondelinge aanwijzingen door de begeleiding.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Persoonlijke begeleiding wordt altijd voorafgegaan door een gratis intake/kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de kosten en de duur van een traject. Het zijn altijd behandelingen op maat.

Betaling
Bij persoonlijke begeleiding betaal je in principe ter plekke: contant of met pin.

Bij aankoop van een product in de webshop  betekent dit dat je hiermee een betalingsverplichting aangaat.

ANNULERING DOOR, OPZEGGING VAN EN/OF VERHINDERING VAN DEELNAME AAN PROGRAMMA

 1. Jij mag en bent dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
 2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door mij.
 3. Bij annulering of opzegging ben ik niet gehouden tot restitutie van het door jou betaalde bedrag en jij bent gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
 4. Bij annulering en opzegging zoals omschreven onder 1 van dit artikel, voor individuele begeleiding:
 5. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 6. Binnen 72 uur voor de afspraak bedragen de kosten 75% van het factuurbedrag.
 7. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Wordt een groepsactiviteit geannuleerd door Boom & Stroom, dan worden eventueel reeds betaalde bedragen teruggestort.

 1. Bij annulering en opzegging zoals hierboven onder 1 van dit artikel voor elke dienst in groepsverband;
 2. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
 3. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
 4. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.
 5. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van mij. Gemiste gesprekken kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van jou.

Betaling
Bij open inschrijving en groepsactiviteiten geldt betaling vooraf op basis van een factuur.

KLACHTEN
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij mij.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Boom & Stroom

 

Boom & Stroom behandelt alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Boom & Stroom
KvK 18121930
btw-nummer NL001676797B63

Postadres:
Marja Pullens
Veld 57
5103 HD Dongen
Nederland